Regulamin dla Wystawc贸w Targi Franczyza Expo 2019

Regulamin dla wystawc贸w

 

 • 1. Postanowienia og贸lne
 1. Niniejszy Regulamin obowi膮zuje wszystkich zwiedzaj膮cych (zwanych dalej 鈥瀂wiedzaj膮cymi鈥) targi pod nazw膮 鈥Targi FRANCZYZA EXPO鈥 (zwane dalej 鈥濼argami鈥), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II sp贸艂k臋 z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7/25A, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego, prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzia艂 XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwan膮 dalej 鈥濷rganizatorem鈥).
 2. Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 umowy o uczestnictwo w Targach.
 3. Wystawcy zobowi膮zani s膮 tak偶e przestrzega膰 przepis贸w porz膮dkowych i regulaminu obiektu, obowi膮zuj膮cych w miejscu odbywania si臋 Targ贸w.
 4. W targach mog膮 uczestniczy膰 wy艂膮cznie Wystawcy prezentuj膮cy ofert臋 zgodn膮 z zakresem tematycznym Targ贸w.

 

 • 2. Zawarcie umowy o uczestnictwo w Targach
 1. Umowa o uczestnictwo w Targach mo偶e by膰 zawarta w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. W celu zawarcia umowy, Wystawca sk艂ada o艣wiadczenie woli o uczestnictwie w Targach, dor臋czaj膮c przedstawicielowi Organizatora osobi艣cie, poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮 (skan) wype艂niony formularz Zg艂oszenia Uczestnictwa, podpisany przez osoby upowa偶nione do reprezentowania Wystawcy. Osoby podpisuj膮ce Zg艂oszenie Uczestnictwa jednocze艣nie o艣wiadczaj膮 i gwarantuj膮, 偶e s膮 nale偶ycie umocowane do zawarcia umowy w imieniu Wystawcy. Sk艂adaj膮c Zg艂oszenie Uczestnictwa Wystawca potwierdza zapoznanie si臋 i akceptacj臋 niniejszego Regulaminu oraz Oferty Organizatora, kt贸re tym samym stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 umowy o uczestnictwo w Targach.
 3. Umowa o uczestnictwo w Targach, o tre艣ci wynikaj膮cej z: Oferty Organizatora, Zg艂oszenia Uczestnictwa oraz niniejszego Regulaminu, zostaje zawarta z chwil膮 przes艂ania Organizatorowi przez Wystawc臋 Zg艂oszenia Uczestnictwa, o ile Organizator nie prze艣le Wystawcy w formie pisemnej lub dokumentowej o艣wiadczenia o przyj臋ciu Zg艂oszenia Uczestnictwa. Organizator mo偶e nie przyj膮膰 Zg艂oszenia Uczestnictwa bez podania przyczyny - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia pomi臋dzy Stronami jakiejkolwiek umowy.
 4. Powy偶sza procedura zawarcia umowy dotyczy r贸wnie偶 zamawiania przez Wystawc臋 wszelkich dodatkowych us艂ug, jakie Organizator oferuje w zwi膮zku z organizacj膮 Targ贸w. Organizator mo偶e nie wykona膰 dodatkowych us艂ug, zam贸wionych przez Wystawc臋 p贸藕niej ni偶 14 dni przed Targami lub wykona膰 je za wynagrodzeniem wy偶szym o 50% od stawek cennikowych lub ofertowych Organizatora.
 5. Je偶eli pomimo zawarcia umowy o uczestnictwo w Targach, Wystawca op贸藕nia si臋 z wykonaniem jakichkolwiek zobowi膮za艅 umownych na rzecz Organizatora, Organizator mo偶e wstrzyma膰 si臋 z wykonywaniem Umowy, w tym tak偶e odm贸wi膰 Wystawcy udzia艂u w Targach, a mimo to Strony uznaj膮 w takim wypadku, 偶e Organizator nale偶ycie wywi膮za艂 si臋 ze swoich zobowi膮za艅 umownych.

 

 • 3. P艂atno艣ci
 1. Kwoty, terminy i spos贸b p艂atno艣ci wszelkich zobowi膮za艅 pieni臋偶nych Wystawcy na rzecz Organizatora okre艣laj膮 Oferta Organizatora oraz Zg艂oszenie Uczestnictwa.
 2. Organizator w terminie ustawowym wystawi na rzecz Wystawcy odpowiedni膮 faktur臋 VAT. Na 偶yczenie Wystawcy Organizator przed dokonaniem p艂atno艣ci wystawi mu tak偶e faktur臋 pro forma.
 3. W razie zw艂oki Wystawcy z zap艂at膮 kt贸rejkolwiek cz臋艣ci wynagrodzenia Organizatorowi przys艂ugiwa膰 b臋d膮 dodatkowo odsetki za zw艂ok臋 w wysoko艣ci maksymalnej wynikaj膮cej z obowi膮zuj膮cych norm prawnych, a je艣li w danym okresie brak b臋dzie takich norm 鈥 w wysoko艣ci stanowi膮cej 10-krotno艣膰 stopy inflacji og艂aszanej przez G艂贸wny Urz膮d Statystyczny za poprzedni miesi膮c kalendarzowy, lecz nie ni偶szej, ni偶 12% w stosunku rocznym.

 • 4. Przydzia艂 powierzchni wystawienniczej
 1. Wystawca dokonuje wyboru powierzchni wystawienniczej w Zg艂oszeniu Uczestnictwa.
 2. Organizator przydziela powierzchni臋 wystawiennicz膮 uwzgl臋dniaj膮c 偶yczenia Wystawcy w miar臋 posiadanych mo偶liwo艣ci i warunk贸w organizacyjno-technicznych.
 3. Wystawca uznaje, 偶e wszystkie lokalizacje powierzchni wystawienniczej maj膮 tak膮 sam膮 warto艣膰, wobec czego Organizator ma prawo do jednostronnej zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi zmiany umowy o uczestnictwo w Targach i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszcze艅 wzgl臋dem Organizatora.

 

 • 5. Podwystawcy
 1. Wystawca ma prawo do podnajmowania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci wynaj臋tej powierzchni wystawienniczej innemu podmiotowi (Podwystawcy) jedynie za uprzedni膮, pisemn膮 zgod膮 Organizatora i uiszczeniu dodatkowej op艂aty rejestracyjnej w wysoko艣ci 500,00 z艂 oraz dodatkowej op艂aty wystawienniczej w wysoko艣ci 1000,00 z艂 za ka偶dego Podwystawc臋.
 2. Wystawca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za dzia艂ania i zaniechania swoich Pod Wystawc贸w, jak za dzia艂ania i zaniechania w艂asne.
 3. W przypadku podnaj臋cia przez Wystawc臋 ca艂o艣ci lub cz臋艣ci wynaj臋tej powierzchni wystawienniczej bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, Organizator mo偶e odm贸wi膰 Podwystawcy prawa udzia艂u w Targach. Je偶eli Organizator nie skorzysta z tego uprawnienia, wszelkie zobowi膮zania pieni臋偶ne Wystawcy wzgl臋dem Organizatora ulegaj膮 w takim wypadku podwy偶szeniu o 50% w stosunku do um贸wionych.

 

 • 6. Rezygnacja z udzia艂u w Targach
 1. Wystawca mo偶e odst膮pi膰 od umowy o uczestnictwo w Targach za zap艂at膮 odst臋pnego w wysoko艣ci 50% ca艂kowitego wynagrodzenia, je偶eli do odst膮pienia dosz艂o wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed Targami, 80% wynagrodzenia, je偶eli do odst膮pienia dosz艂o po tym terminie, 100% wynagrodzenia je偶eli do odst膮pienia dosz艂o p贸藕niej ni偶 30 dni przed targami. O艣wiadczenie o odst膮pieniu jest skuteczne tylko, je偶eli zosta艂o z艂o偶one na pi艣mie jednocze艣nie lub po wp艂acie odst臋pnego. W ka偶dym innym przypadku Wystawca zobowi膮zany jest do uiszczenia Organizatorowi wszelkich nale偶no艣ci wynikaj膮cych z umowy o uczestnictwo w Targach, niezale偶nie od tego, czy w Targach faktycznie uczestniczy艂.

 • 7. Reklama
 1. Wystawca ma prawo eksponowa膰 i reklamowa膰 swoje towary wy艂膮cznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, 偶e jego eksponaty nie zas艂oni膮 s膮siednich ekspozycji oraz nie zak艂贸caj膮 normalnego toku pracy innych Wystawc贸w. Wystawca nie ma prawa u偶ywania urz膮dze艅 nag艂a艣niaj膮cych, dodatkowego o艣wietlenia itp., kt贸re mog膮 zak艂贸ci膰 normalny tok pracy innych wystawc贸w.
 2. 聽Umieszczanie reklam Wystawcy poza obr臋bem wykupionego stoiska za dodatkow膮 op艂at膮 jest mo偶liwe tylko po uzgodnieniu tego z Organizatorem.
 3. W zale偶no艣ci od rodzaju zam贸wionego pakietu i innych us艂ug reklamowych, Wystawca i Podwystawca zobowi膮zani s膮 do przekazania Organizatorowi swoich danych kontaktowych, tre艣ci og艂osze艅 reklamowych oraz plik贸w elektronicznych z grafik膮, logotypami, znakami towarowymi i innymi materia艂ami podlegaj膮cymi publikacji przez Organizatora w zwi膮zku z organizacj膮 lub promocj膮 Targ贸w, najp贸藕niej 30 dni przed planowan膮 dat膮 rozpocz臋cia ich publikacji lub ekspozycji, pod rygorem zwolnienia Organizatora z obowi膮zku ich publikacji lub ekspozycji, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia tak偶e za te us艂ugi.
 4. Organizator mo偶e odm贸wi膰 publikacji materia艂贸w przekazanych mu przez Wystawc臋 w celu ich opublikowania w zwi膮zku z organizacj膮 Targ贸w, je偶eli uzna, 偶e materia艂y te naruszaj膮 s艂uszny interes Organizatora lub innych uczestnik贸w Targ贸w, prawa os贸b trzecich, powszechnie obowi膮zuj膮ce normy prawne lub dobre obyczaje, a mimo to Strony uznaj膮 w贸wczas, 偶e Organizator nale偶ycie wywi膮za艂 si臋 z obowi膮zku ich publikacji.
 5. Wy艂膮cznie Wystawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za tre艣膰 dostarczonych przez niego materia艂贸w reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, kt贸re Organizator lub Wystawca opublikowa艂 w zwi膮zku z organizacj膮 lub promocj膮 Targ贸w. Tym samym Wystawca zobowi膮zany jest zwolni膰 Organizatora z wszelkiej odpowiedzialno艣ci wobec os贸b trzecich z tego tytu艂u.
 6. Fotografowanie i filmowanie podczas trwania Targ贸w wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, a je偶eli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponat贸w - r贸wnie偶 pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

 

 • 8. Odpowiedzialno艣膰

 1. Organizator ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko za szkody wyrz膮dzone Wystawcy lub innemu uczestnikowi Targ贸w z winy umy艣lnej Organizatora lub osoby dzia艂aj膮cej w jego imieniu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rzeczy ruchome Wystawcy pozostawione na stoisku bez w艂a艣ciwego nadzoru.
 3. Wystawca ponosi odpowiedzialno艣膰 na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody wyrz膮dzone Organizatorowi lub osobom trzecim przez Wystawc臋 lub osob臋 dzia艂aj膮c膮 w jego imieniu, albo reprezentuj膮c膮 jego prawa.
 4. O zaistnieniu ka偶dego zdarzenia, wywo艂uj膮cego szkod臋 lub gro偶膮cego jej wywo艂aniem, Wystawca zobowi膮zany jest niezw艂ocznie powiadomi膰 Organizatora.
 5. Organizator zaleca Wystawcy zawarcie stosownych um贸w ubezpiecze艅 maj膮tkowych w zakresie ryzyk zwi膮zanych z Targami oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody wyrz膮dzone w zwi膮zku z udzia艂em w Targach.

 

 • 9. Projekt, zabudowa monta偶 i demonta偶 stoisk

 1. Je偶eli Wystawca zam贸wi艂 niezabudowan膮 powierzchni臋 wystawiennicz膮, zobowi膮zany jest we w艂asnym zakresie zabudowa膰 stoisko zgodnie z wymogami Organizatora oraz administratora obiektu, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 Targi. Wystawca najp贸藕niej 30 dni przed dat膮 otwarcia Targ贸w mo偶e dodatkowo zam贸wi膰 u Organizatora odp艂atnie monta偶 stoiska w dniu poprzedzaj膮cym dzie艅 monta偶owy.
 2. W razie nieuko艅czenia przez Wystawc臋 monta偶u stoiska przed otwarciem Targ贸w, Wystawca zobowi膮zany b臋dzie tak偶e zap艂aci膰 Organizatorowi kar臋 umown膮 w wysoko艣ci 1 000,00 (jeden tysi膮c) z艂otych za ka偶d膮 rozpocz臋t膮 godzin臋 monta偶u po otwarciu Targ贸w.
 3. Demonta偶 stoiska nale偶y prowadzi膰 w godzinach okre艣lonych w karcie Wystawcy w ostatnim dniu targ贸w, w przypadku op贸藕nienia lub rozpocz臋cia demonta偶u stoiska w trakcie trwania Targ贸w Organizator mo偶e na艂o偶y膰 kar臋 na Wystawc臋 w wysoko艣ci 1.000 PLN za ka偶d膮 rozpocz臋t膮 godzin臋.
 4. Koszt dostawy do stoiska energii elektrycznej na potrzeby i w zakresie zwi膮zanym z organizacj膮 Targ贸w ponosi Organizator.
 5. Je偶eli Wystawca zobowi膮zany jest zapewni膰 monta偶 stoiska we w艂asnym zakresie (tj. nie zam贸wi艂 tej us艂ugi u Organizatora), zobowi膮zany jest przekaza膰 Organizatorowi do zatwierdzenia najp贸藕niej 30 dni przed dat膮 otwarcia Targ贸w:
 1. a) projekt zabudowy stoiska w 3 rzutach, z zaznaczeniem miejsc doprowadzenia medi贸w i Internetu oraz specyfikacj臋 materia艂贸w wraz z wymaganymi atestami na stopie艅 palno艣ci;
 2. b) projekt instalacji elektrycznej na stoisku, sporz膮dzony przez osob臋 posiadaj膮c膮 stosowne uprawnienia;
 3. c) dane firm, posiadaj膮cych odpowiednie uprawnienia, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 zabudow臋 oraz instalacje stoiska.
 4. Wystawca mo偶e rozpocz膮膰 prace monta偶owe lub demonta偶owe na stoisku dopiero po otrzymaniu stosownej zgody od przedstawiciela Organizatora, kt贸ry mo偶e r贸wnie偶 zarz膮dzi膰 przerwanie prac, je偶eli uzna, 偶e naruszaj膮 one Regulamin lub zagra偶aj膮 porz膮dkowi bezpiecze艅stwu os贸b lub mienia.
 5. W czasie monta偶u i demonta偶u stoisk zabronione jest prowadzenie prac zwi膮zanych z ze spawaniem, szlifowaniem, lub innych, powoduj膮cych zapylanie lub zagro偶enie po偶arowe.
 6. Wystawca zobowi膮zany jest przez ca艂y okres dysponowania powierzchni膮 wystawiennicz膮 dba膰 o porz膮dek na stoisku i w ci膮gach komunikacyjnych wok贸艂 stoiska.
 7. Wystawca zobowi膮zany jest do przestrzegania odpowiednich prawnych i technicznych norm budowlano-monta偶owych, bhp, sanitarnych i przeciwpo偶arowych.
 8. Monta偶 i demonta偶 stoisk mog膮 si臋 odbywa膰 wy艂膮cznie w terminach wskazanych przez Organizatora.
 9. Podczas monta偶u i demonta偶u, zabronione jest naruszanie konstrukcji lub pow艂ok 艣cian, pod艂贸g i innych element贸w obiektu, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 targi.
 10. Po zako艅czeniu Targ贸w, w czasie wyznaczonym przez Organizatora na demonta偶 stoisk, Wystawca zobowi膮zany jest przywr贸ci膰 udost臋pnion膮 mu powierzchni臋 wystawiennicz膮 do stanu poprzedniego, pod rygorem zlecenia tych czynno艣ci przez Organizatora na koszt i ryzyko Wystawcy. W szczeg贸lno艣ci w razie pozostawienia na powierzchni wystawienniczej po zako艅czeniu demonta偶u ta艣my mocuj膮cej lub kleju, Wystawca zobowi膮zany b臋dzie zap艂aci膰 Organizatorowi za ich usuni臋cie dodatkowe wynagrodzenie w wysoko艣ci 50,00 z艂 netto za ka偶dy rozpocz臋ty metr bie偶膮cy pozostawionej ta艣my lub kleju oraz 500,00 z艂 netto za ka偶dy rozpocz臋ty metr kwadratowy zanieczyszczonej powierzchni w jakikolwiek inny spos贸b.

 

 • 10. Organizacja pracy na stoisku
 1. Wystawca zobowi膮zany jest udost臋pnia膰 stoisko dla zwiedzaj膮cych w dniach i godzinach otwarcia Targ贸w.
 2. Je偶eli prezentacja na stoisku prowadzona jest z wykorzystaniem jakichkolwiek utwor贸w chronionych prawem, Wystawca zobowi膮zany jest do uregulowania we w艂asnym zakresie kwestii praw autorskich i pokrewnych do tych utwor贸w. Tym samym Wystawca zobowi膮zuje si臋 zwolni膰 Organizatora z wszelkiej odpowiedzialno艣ci z tego tytu艂u.
 3. Dopuszczalna maksymalna g艂o艣no艣膰 urz膮dze艅 multimedialnych zostanie okre艣lona w Karcie Wystawcy.
 4. Wymiana lub uzupe艂nianie ekspozycji na stoisku oraz sprz膮tanie stoiska i jego otoczenia mog膮 si臋 odbywa膰 wy艂膮cznie poza godzinami otwarcia Targ贸w dla zwiedzaj膮cych, chyba 偶e jest to konieczne wskutek nieprzewidzianego zdarzenia.
 5. Przedstawiciel Organizatora mo偶e nakaza膰 Wystawcy natychmiastowe usuni臋cie ze stoiska element贸w stwarzaj膮cych zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa os贸b lub mienia, naruszaj膮cych dobre obyczaje, albo w inny spos贸b zak艂贸caj膮cych przebieg Targ贸w.
 6. Wszelkie dzia艂ania promocyjne Wystawcy mog膮 odbywa膰 si臋 wy艂膮cznie w obr臋bie stoiska i nie mog膮 zak艂贸ca膰 przebiegu Targ贸w oraz pracy innych wystawc贸w.

 

 • 11. Przepisy porz膮dkowe i organizacyjne
 1. Wszyscy uczestnicy Targ贸w zobowi膮zani s膮 przestrzega膰 powszechnie obowi膮zuj膮cych norm prawnych, zasad BHP, ppo偶 i sanitarnych oraz niniejszego Regulaminu i innych akt贸w normatywnych, obowi膮zuj膮cych w miejscu odbywania si臋 Targ贸w.
 2. Wystawca jest zobowi膮zany do przestrzegania polece艅 porz膮dkowych, wydawanych przez przedstawiciela Organizatora.
 3. Na terenie Targ贸w obowi膮zuje ca艂kowity zakaz palenia tytoniu, u偶ywania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urz膮dze艅 elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targ贸w broni, amunicji, materia艂贸w wybuchowych oraz substancji dra偶ni膮cych, silnie brudz膮cych lub po偶arowo niebezpiecznych.
 4. 聽Zabronione jest zastawianie dr贸g ewakuacyjnych oraz doj艣膰 i dojazd贸w do urz膮dze艅 przeciwpo偶arowych.
 5. Wystawca i osoby reprezentuj膮ce jego prawa zobowi膮zani s膮 do noszenia w widocznym miejscu identyfikator贸w wydanych przez Organizatora oraz do poddania si臋 procedurom kontrolnym, prowadzonym w imieniu Organizatora przez upowa偶nione osoby.

 • 12. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotycz膮ce organizacji lub przebiegu Targ贸w Wystawca mo偶e zg艂asza膰 Organizatorowi tylko w formie pisemnej, niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak, ni偶 z chwil膮 zako艅czenia demonta偶u stoisk. Po up艂ywie tego terminu ewentualne roszczenia Wystawcy wobec Organizatora z tego tytu艂u wygasaj膮.

 

 • 13. Postanowienia Ko艅cowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca Targ贸w albo ich odwo艂ania. O zmianach tych Organizator poinformuje Wystawc臋 niezw艂ocznie. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Targ贸w, Wystawca mo偶e od Umowy odst膮pi膰 w formie pisemnej, w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Organizatora. W takim przypadku, jak r贸wnie偶 w razie odwo艂ania Targ贸w, Organizator zwr贸ci Wystawcy wszystkie wp艂acone zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytu艂u udzia艂u w Targach.
 2. Wystawca wyra藕nie potwierdza, 偶e Organizator nie sk艂ada艂 mu 偶adnych zapewnie艅, ani gwarancji dotycz膮cych wynik贸w ekonomicznych, jakie Wystawca osi膮gnie na skutek udzia艂u w Targach i nie b臋dzie mia艂 z tego tytu艂u do Organizatora jakichkolwiek roszcze艅.
 3. Umowa o uczestnictwo w Targach podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem b臋dzie interpretowana. Wszelkie spory pomi臋dzy Stronami wynikaj膮ce z tej umowy, za wyj膮tkiem dochodzenia przez Organizatora roszcze艅 o zap艂at臋 um贸wionych 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych, rozstrzygane b臋d膮 przez Strony w pierwszej kolejno艣ci polubownie, poprzez podj臋cie rokowa艅 i zawezwanie od pr贸by ugodowej w trybie art. 185 i nast. K.p.c., pod rygorem uznania za przedwczesne pow贸dztwa wytoczonego z pomini臋ciem tych krok贸w, a dopiero w razie ich bezskuteczno艣ci spory te rozstrzyga膰 b臋dzie w艂a艣ciwy s膮d powszechny. S膮dem w艂a艣ciwym dla rozstrzygania wszelkich spor贸w zwi膮zanych z zawarciem, wykonaniem lub wyga艣ni臋ciem tej umowy jest S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.
 4. Targi maj膮 charakter odp艂atny. Wst臋p jest mo偶liwy wy艂膮cznie za okazaniem wa偶nego biletu wst臋pu lub identyfikatora wydanego przez organizatora. Wst臋p na teren wydarzenia os贸b niepe艂noletnich mo偶liwy jest tylko pod opiek膮 osoby doros艂ej, kt贸ra ponosi w贸wczas ca艂kowit膮 odpowiedzialno艣膰 za bezpiecze艅stwo niepe艂noletniego oraz wyrz膮dzone przez niego szkody.
 5. Wszystkie osoby uczestnicz膮ce w Targach zobowi膮zane s膮 zachowywa膰 si臋 w spos贸b niezagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu innych uczestnik贸w oraz podporz膮dkowywa膰 si臋 poleceniom s艂u偶b Organizatora.
 6. S艂u偶by Organizator s膮 uprawnione do odmowy wst臋pu na imprez臋 lub usuni臋cia z terenu imprezy osoby b臋d膮cej pod widocznym wp艂ywem alkoholu oraz 艣rodk贸w odurzaj膮cych, kt贸rej zachowanie stwarza zagro偶enie dla tej osoby lub innych uczestnik贸w.
 7. Organizator mo偶e utrwala膰 przebieg imprezy, a w szczeg贸lno艣ci zachowania os贸b w niej uczestnicz膮cych za pomoc膮 urz膮dze艅 rejestruj膮cych obraz i d藕wi臋k oraz udost臋pnia膰 zgromadzone w ten spos贸b materia艂y odpowiednim organom 艣cigania w przewidzianych prawem przypadkach, jak r贸wnie偶 wykorzystywa膰 je w celach marketingowych, w tym zw艂aszcza publikowa膰 na w艂asnych stronach internetowych, portalach spo艂eczno艣ciowych, prezentacjach, ofertach handlowych, materia艂ach reklamowych itp.
 8. Targi maj膮 charakter bran偶owy, wobec czego ka偶dy uczestnik przy wst臋pie na teren Targ贸w zostanie poproszony o pozostawienie wizyt贸wki lub wype艂nienie kr贸tkiej ankiety zawieraj膮cej jego dane s艂u偶bowe.
 9. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta, kt贸ra m贸wi, 偶e kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotycz膮cymi wydarze艅 sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem - konsument nie posiada prawa odst膮pienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi ani zamianie na inny bilet poza przypadkiem odwo艂ania lub zmiany terminu wydarzenia.

 

Do targ贸w pozosta艂o: