Ściśle ograniczona pula biletów! Kup teraz w niższej cenie! KUP BILET
Regulamin dla Wystawców Targi FranczyzaExpo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Obiekt PTAK Warsaw Expo jest zarządzany i administrowany przez Spółkę PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o., Al. Katowicka 62, 85-030 Nadarzyn, Wolica 114D, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Obiekt PTAK Warsaw Expo służy do przeprowadzania targów, pokazów, imprez kulturalnorozrywkowych, wystawienniczych i innych wydarzeń, zwanych dalej „Imprezą”.
 3. Organizowanie imprez masowych musi odbywać się zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 poz. 504 z dn. 21 kwietnia 2009r.).
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują każdy podmiot biorący udział w Imprezach organizowanych na terenie PTAK Warsaw Expo, podmiot wynajmujący powierzchnię w PTAK WARSAW EXPO lub podmiot organizujący na terenie PTAK WARSAW EXPO Imprezy (dalej łącznie jako: Wystawcy).
 5. Wszyscy uczestnicy targów i innych Imprez organizowanych na terenie PTAK WARSAW EXPO zobowiązani są także przestrzegać przepisów porządkowych, Regulaminu Targów i regulaminu obiektu PTAK Warsaw Expo.
 6. Obiekt PTAK Warsaw Expo nie jest powszechnie dostępny.
 7. Wynajem obiektu następuje na podstawie umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 8. Obiekt jest wykonany w standardzie, który umożliwia uczestnikom imprezy bezpieczeństwo pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa widzów oraz użytkowników obiektu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie i przestrzeganie prawa.
 10. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu obiektu, który jest wywieszony przy wejściach do obiektu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń właściciela obiektu i organizatora imprezy.
 11. W przypadku wykonywania w związku z Imprezą na terenie Obiektu zabudowy przez podmiot zewnętrzny (nieakredytowany przez Administratora) lub samodzielnie przez Wynajmującego, Wynajmujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie opłaty operacyjnej liczonej od metra wynajętej powierzchni według stawki 20 złotych za każdy metr kwadratowy. Podstawą do ustalenia opłaty operacyjnej jest projekt przedstawiony zgodnie z pkt. 2 ust. 1 poniżej. Warunkiem dopuszczenia podmiotu wykonującego zabudowę do operowania na terenie Obiektu jest uiszczenie opłaty operacyjnej przed rozpoczęciem pierwszego dnia montażowego Imprezy. W przypadku braku dopuszczenia do operowania na terenie Obiektu podmiotu wykonującego zabudowę w wyniku braku uiszczenia opłaty operacyjne, Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. nie ponosi względem firmy zabudowującej ani jej zleceniodawcy odpowiedzialności.

2. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE

 1. WYKONAWCA STOISKA/ WYSTAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDSTAWIĆ DO ZATWIERDZENIA PROJEKT ZABUDOWY WYNAJĘTEJ
  NA TERENIE OBIEKTU PTAK WARSAW EXPO. PROJEKT ZAWIERAĆ POWINIEN 2 RZUTY PLANOWANEJ ZABUDOWY Z UWZGLĘDNIENIEM JEJ WYSOKOŚCI I RZECZYWISTYCH WYMIARÓW. PROJEKT PRZEDŁOŻYĆ NALEŻY NIE PÓŹNIEJ NIŻ 21 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, KOORDYNATOROWI TECHNICZNEMU.
 2. W przypadku wykonywania zabudowy w technice płyt pilśniowych, płyt wiórowych lub płyt gipsowokartonowych prace związane z obróbką tych materiałów i powodujące zapylenie, bezwzględnie stosowane muszą być elektronarzędzia ze zbiornikami do gromadzenia pyłu. Prace powodujące zapylenie powinny być
  zakończone nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem targów, a teren stoiska i przyległy oczyszczony przez Wykonawcę. Niedostosowanie się do tego wymogu może stanowić podstawę do przerwania prac na stoisku i obciążenia kosztami sprzątania firmę wykonującą zabudowę.
 3. Ściany stoiska oraz inne elementy konstrukcji powyżej 2,5 m zwrócone tylną stroną do stoiska sąsiedniego należy wykończyć neutralnie w kolorze białym.
 4. Wykonawca stoiska zobowiązany jest do pozostawienia wolnego dostępu do urządzeń technicznych (rozdzielni elektrycznych, hydrantów).
 5. Realizacja zabudowy musi być zgodna z nadesłanym, zaakceptowanym przez Ptak Warsaw Expo projektem, prawem budowlanym oraz przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi.
 6. Ptak Warsaw EXPO jest uprawnione do wstrzymania budowy stoiska oraz usunięcia zabudowy stoiska na
  koszt Wystawcy w sytuacji kiedy:
  a) Zabudowa jest wykonywana bez przedstawienia projektu stoiska do uzgodnienia z Ptak Warsaw EXPO;
  b) Realizacja zabudowy stoiska jest niezgodna z zaakceptowanym przez Ptak Warsaw EXPO projektem
  oraz przepisami obowiązującymi na terenie obiektu;
  c) Zabudowa jest realizowana niezgodnie z przyznaną lokalizacją lub bez jej przyznania tj. wykracza poza
  powierzchnię przyznaną Wystawcy oraz określoną w lokalizacji stoisk;
  d) Elementy zabudowy nie posiadają atestów trudno zapalności;
  e) Wystawca lub wykonawca stoiska wykonał instalacje techniczne bez uzyskania zgody Ptak Warsaw
  EXPO;
  f) Istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych obciążeń użytkowych, statycznych lub
  wytrzymałościowych.

3. ZABUDOWA STOISKA

 1. STANDARDOWA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISKA MIERZONA OD POSADZKI WYNOSI 2,5 M.
 2. Zabudowa stoiska, reklamy, dekoracje, elementy wolnostojące itd. o wysokości powyżej 2,5 m wymagają załącznika do projektu, rysunków oraz obliczeń statycznych i wytrzymałościowych lub stosownego oświadczenia uprawnionej osoby, w celu dokonania ustaleń z Ptak Warsaw EXPO.
 3. Zabudowa piętrowa powinna spełniać następujące wymogi:
  a) Wysokość pomieszczeń na każdym poziomie powinna wynosić min. 2,4 m;
  b) Wielkość powierzchni piętra nie może przekraczać 60% powierzchni zabudowy parteru;
  c) Dla wykorzystania kondygnacji na cele biurowe minimalne dopuszczalne obciążenie posadzki drugiego poziomu musi wynosić 2,5 kN/m2 (2,5 kPa);
  d) Odległość z każdego dostępnego miejsca na piętrze do schodów albo zejścia nie może przekraczać 20 m;
  e) Schody lub zejścia muszą mieć szerokość min 1m.
 4. Wszystkie elementy zabudowy stoiska powinny spełniać wymogi przepisów przeciwpożarowych.
 5. Elementy konstrukcyjne, dekoracyjne oraz reklamowe stoiska i eksponatów nie mogą przekraczać przyznanej powierzchni wystawienniczej oraz wysokości zabudowy uzgodnionej i zaakceptowanej przez Ptak Warsaw EXPO.
 6. Przeszklone elementy zabudowy stoisk ( witryny, gabloty) muszą posiadać pełen dolny cokół z materiału nietłukącego o wysokości min. 30 cm, a krawędzie paneli szklanych muszą dokładnie oszlifowane lub zabezpieczone w sposób aby wyeliminować wszelkie ryzyko obrażeń.
 7. Używanie balonów reklamowych wymaga zgody Ptak Warsaw EXPO.
 8. Rozmiary oraz formy reklamy, w szczególności akustyczne, optyczne lub zapachowe nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas targów, a także nie mogą zasłaniać ekspozycji i uniemożliwiać promocję innych wystawców, a także powodować jakiekolwiek inne zakłócenia na sąsiednich stoiskach.
 9. Zabrania się wystawcom oraz wykonawcom stoisk naruszania struktury posadzek, ścian, stropów oraz wprowadzania innych zmian w pawilonach Ptak Warsaw EXPO w tym np. malowanie ścian, układanie wykładzin na ciągach komunikacyjnych, wbijanie gwoździ, wstrzeliwanie kołków, osadzanie dybli.
 10. Filary znajdujące się w granicach stoiska, można, bez ich uszkodzenia, obudować do dozwolonej wysokości zabudowy. Należy jednak pozostawić dostęp do urządzeń technicznych Ptak Warsaw EXPO ( np. rozdzielni elektrycznych, zaworów wodnych, głowic telefonicznych itp.) w przypadku jeśli znajdują się na tych filarach.
 11. Zabrania się prowadzenia prac spawalniczych w pawilonach, używania pistoletów do wystrzeliwania kołków oraz malowania natryskowego.
 12. Wystawca lub wykonawca stoiska zobowiązanych się po zakończeniu targów i demontażu stoiska do przekazania Ptak Warsaw EXPO uporządkowanej na własny koszt powierzchni (całkowite usunięcie zabudowy stoiska, wykładziny i resztek taśm klejących, farb itp.)
 13. W przypadku pozostawienia przez Wystawcę folii, materiałów reklamowych oraz taśmy na ścianach oraz podłodze, Wystawca zostanie obciążony kwotą 200 zł za usunięcie każdego metra kwadratowego folii lub materiałów reklamowych. W przypadku pozostawienia taśmy Wystawca zostanie obciążony kwotą 25zł za usunięcie każdego metra bieżącego taśmy.

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. WSZYSCY UCZESTNICY TARGÓW ZOBOWIĄZANI SĄ PRZESTRZEGAĆ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I ZASAD BHP, P/POŻ. I SANITARNYCH ORAZ NINIEJSZEGO REGULAMINU I INNYCH REGULAMINÓW, OBWIĄZUJĄCYCH W MIEJSCU ODBYWANIA SIĘ TARGÓW.
 2. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania poleceń porządkowych, wydawanych przez przedstawiciela Administratora.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych. Zabronione jest wnoszenie na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz substancji drażniących lub pożarowo niebezpiecznych.
 4. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych.
 5. Wystawca i osoby reprezentujące jego prawa zobowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów wydanych przez Administratora oraz do poddawania się procedurom kontrolnym, prowadzonym na zlecenie Administratora przez licencjonowaną agencję ochrony osób i mienia, czuwająca nad bezpieczeństwem Targów.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do szczególnej dbałości o porządek i czystość obiektu przekazanego do ich dyspozycji.
 7. Karty parkingowe wydawane przez Administratora muszą być umieszczone za przednią szybą samochodów po prawej stronie. Karta parkingowa wydana przez Administratora jest ważna jedynie w przypadku, kiedy numer rejestracyjny samochodu jest na niej wskazany oraz kiedy posiada hologram.

5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

 1. Do zasilania stoisk i eksponatów podczas targów na terenie Ptak Warsaw EXPO służy sieć elektryczna TNCS 230V/400V, 50 Hz. Dla mocy powyżej 3 kW obowiązuje zasilanie w układzie 3-fazowym. Instalacja zasilająca zakończona jest na stoisku gniazdem wtykowym typu CEE: 3 - bieg, 230V/16 A; 5 –bieg, 400V/16 A, 5 – bieg, 400V/ 32 A; 5 – bieg, 400V/63 A, 5 bieg – 400V/125 A stosownie do zamówionej mocy. Zabezpieczenie stanowią wyłączniki instalacyjne
  o charakterystyce C dla przyłączy do 63 A włącznie oraz bezpieczniki mocy BM zwłoczne dla przyłączy powyżej 63A.
 2. Jako ochronę od porażeń należy zastosować samoczynne, szybkie wyłączenie w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartości napięcia dotykowego wraz z wykorzystaniem połączeń wyrównawczych miejscowych. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć włącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo- prądowymi 30mA.
 3. Ptak Warsaw EXPO zastrzega sobie wyłączność wykonania przyłączy elektrycznych dla wszystkich uczestników targów oraz pozostałych imprez organizowanych na terenie Ptak Warsaw EXPO. Dobrowolne podłączenie instalacji elektrycznej do sieci energetycznej Ptak Warsaw EXPO jest zabronione jak również wprowadzanie jakichkolwiek zmian w instalacji elektrycznej.
 4. W czasie montażu i demontażu stoisk, uczestnicy targów i wykonawcy zabudowy stoisk mają do dyspozycji oświetlenie ogólne obiektów i terenu otwartego oraz gniazda robocze do zasilania elektronarzędzi.
 5. Oświetlenie obiektów w godzinach ich otwarcia dla zwiedzających są wyłączone. W nagłych, uzasadnionychprzypadkach na wniosek wystawców oraz za zgodą Ptak Warsaw EXPO zostanie włączona część lub całość oświetlenia obiektów.
 6. Instalacje elektryczne zasilające stoiska w okresie trwania targów są wyłączane codziennie po zamknięciu obiektów. Pracownicy techniczni Ptak Warsaw EXPO w uzasadnionych przypadkach mogą wyrazić zgodę na całodobowe podłączenie niektórych odbiorników (telekomunikacyjnych, urządzeń chłodniczych) ze specjalnych,wydzielonych w obiektach obwodów. Wykorzystywanie gniazd całodobowych do oświetlenia, urządzeń grzejnych, prostowników itp. jest zabronione. Zabezpieczenie stanowi wyłącznik instalacyjny o charakterystyce B z członem różnicowym 30mA.
 7. Instalacja elektryczna stoisk jest wyłączana 2 godziny po oficjalnym zamknięciu imprezy targowej.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej uczestnik targów powinien niezwłocznie zawiadomić dział techniczny Ptak Warsaw EXPO.

6. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

 1. Obiekty targowe wyposażone są w stałe, ogólnodostępne punkty poboru wody. Ciśnienie wody w Ptak Warsaw EXPO uzależnione jest od dostawcy i wynosi około 4 bar.
 2. Przyłącza wodno-kanalizacyjne wykonuje wyłącznie Ptak Warsaw EXPO na koszt zamawiającego, zgodnie ze złożonym zleceniem.
 3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy targów są zobowiązani do zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

7. INSTALACJE TECHNICZNE I USŁUGI ICT

 1. Zabrania się wykonywania instalacji teletechnicznych bez zgody oraz nadzoru pracowników Ptak Warsaw EXPO.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z usług ICT, w tym za treści i inną zawartość przesłanych wiadomości włącznie z odpowiedzialnością karną za działanie niezgodne z prawem.
 3. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci ICT do następujących celów:
  a) Świadczenia usług teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych na terenie Ptak Warsaw
  EXPO bez wcześniejszej zgody;
  b) Tworzenia sieci bezprzewodowych;
  c) Tworzenia stałych podsieci;
  d) Masowego przesyłania niezamówionych przez odbiorców materiałów reklamowych;
  e) Udostępniania połączenia internetowego innym urządzeniom sieciowym;
 4. Ptak Warsaw EXPO zastrzega sobie prawo do rejestrowania i filtrowania ruchu w sieci oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników wyłącznie w celu wykonania usługi ICT.
 5. Ptak Warsaw EXPO nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) Przerwy techniczne w działaniu usługi ICT spowodowanymi zdarzeniami niezależnymi, na które Ptak Warsaw EXPO nie miało wpływu, powodującymi czasowy brak pokrycia terenu, na którym świadczona jest usługa, obniżenie przepustowości łącza, przerwy w działaniu lub inne utrudnienia w korzystaniu z
  usługi;
  b) Nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie;
  c) Szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z usługi, a w szczególności za:
  i. Utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;
  ii. Opóźnienie w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji,
  nieprawidłową transmisją,
  opóźnieniami lub przerwami w dostępie do sieci;
  iii. Ujawnienie danych użytkownika.

9. PODWIESZANIE ELEMENTÓW

 1. Podwieszanie do konstrukcji stropów pawilonów elementów konstrukcyjno – reklamowych w obrębie stoiska możliwe jest w obiektach targowych.
 2. W celu wykonania podwieszenia elementu należy przedstawić do zatwierdzenia przez Ptak Warsaw EXPO dokumentację uwzględniającą w szczególności:a) Rodzaj podwieszanej konstrukcji;
  b) Sposób podwieszenia (liczbę linek)
  c) Usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, wysokość;
  d) Gabaryty, ciężar, wyznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszanym.
 3. Ptak Warsaw EXPO zastrzega sobie wyłączność do wykonywania usługi podwieszania elementów oraz określają zakres odpowiedzialności:
  a) W przypadku usługi zawieszenia i przymocowania do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg (własność Ptak Warsaw EXPO) bez podwieszenia elementów wystawcy:
  - Ptak Warsaw EXPO odpowiada za sposób podwieszenia linki do stałej konstrukcji
  - Wystawca odpowiada za zamocowanie za pomocą atestowanych elementów swojej konstrukcji do przygotowanie przez Ptak Warsaw EXPO linki stalowej.
  Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania konstrukcji na elementach wciągających (wciągarka ręczna, elektryczna).
  Konstrukcja podwieszenia musi być zabezpieczona przygotowaną przez Ptak Warsaw EXPO linką stalową.
  b) W przypadku usługi zawieszenia i przymocowania do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg ( własność Ptak Warsaw EXPO) wraz z podwieszeniem elementów wystawcy:
  - Ptak Warsaw EXPO odpowiada za sposób zawieszenia linki stalowej do konstrukcji stałej pawilonu
  - Ptak Warsaw EXPO odpowiada za sposób zawieszenia linki do punktów podwieszeniowych konstrukcji, wyznaczonych przez wystawcę
  - Wystawca odpowiada za konstrukcję podwieszaną.
 4. Ptak Warsaw EXPO zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi podwieszenia z uwagi na wymogi bezpieczeństwa oraz możliwości techniczne w obiektach wystawienniczych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo, obowiązuje zakaz przebywania ludzi w trakcie wykonywania prac na wysokości w obrębie stoiska.

9. REKLAMA

 1. Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje produkty (towary i/lub usługi) wyłącznie na przydzielonej powierzchni wystawienniczej i to pod warunkiem, że jego eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji oraz nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Wystawca nie ma prawa używania urządzeń nagłaśniających, dodatkowego oświetlenia itp., które mogą zakłócić normalny tok pracy innych Wystawców.
 2. Umieszczanie reklam Wystawcy poza obrębem wykupionego stoiska za dodatkową opłatą jest możliwe tylko po uzgodnieniu tego z Administratorem i otrzymaniu od niego pisemnej zgody.
 3. Rozprowadzanie na terenie PTAK Warsaw Expo materiałów reklamowych, przesyłek reklamowych, ulotek, folderów, korespondencji itp. wymaga uprzedniej zgody Administratora.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie obiektu obowiązują przepisy o ruchu i transporcie drogowym.
 2. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko we wskazanych do tego miejscach.
 3. We wszelkich sprawach powodujących uzasadnione wątpliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu należy się kontaktować z administracją PTAK Warsaw Expo.
 4. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie PTAK Warsaw Expo, poza obiektami posiadającymi wymaganą koncesję. Spożywanie alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami może skutkować usunięciem z obiektu przez PTAK WARSAW EXPO.
 5. Prowadzenie na terenie obiektu działalności handlowej lub usługowej w branżach wymagających dodatkowych uprawnień, zezwoleń lub koncesji jest możliwe jedynie po uprzednim uzgodnieniu tej działalności z administratorem obiektu.