Ściśle ograniczona pula biletów! Kup teraz w niższej cenie! KUP BILET
Regulamin dla Odwiedzających Targi FranczyzaExpo

Regulamin dla Zwiedzających

FranczyzaExpo

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich zwiedzających (zwanych dalej „Zwiedzającymi”) targi pod nazwą „FranczyzaExpo” (zwane dalej „Targami”), organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez International Center of Events II spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie pod adresem przy ulicy Kazimierza Gierdziejewskiego 7 lok. 25a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000579925, REGON: 362709548, NIP: 5223040588 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Wstęp na teren Targów jest odpłatny i możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Cennik biletów wstępu dostępny jest w kasie Targów oraz na stronie internetowej www.etradeshow.pl

3. Wstęp na teren Targów osoby niepełnoletniej możliwy jest tylko pod opieką osoby dorosłej lub za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Przedstawiciel Organizatora może żądać od Zwiedzającego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu ustalenia wieku Zwiedzającego. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz wyrządzone przez nich szkody.

4. Przedstawiciele Organizatora mają prawo do wstrzymania wpuszczania na teren Targów kolejnych Zwiedzających, jeśli w danym czasie liczba osób przebywających na terenie Targów przekracza dopuszczalny limit lub wymagają tego względy bezpieczeństwa.

5. Bilet wstępu ma charakter jednorazowy, po jego wykorzystaniu nie ma możliwości ponownego wejścia na teren Targów na podstawie tego samego biletu.

6. Zwiedzający zobowiązany jest zachować wydaną opaskę na podstawie okazania ważnego biletu, aż do momentu opuszczenia Targów.

7. Rejestrowanie obrazu lub dźwięku na terenie Targów możliwe jest tylko za uprzednią zgodą Organizatora, a jeżeli dotyczy pojedynczych stoisk lub eksponatów - również pisemnej zgody uprawnionego Wystawcy.

8. Zwiedzający może zostać zobowiązany przez służby Organizatora do pozostawienia w depozycie torebki, plecaka lub innego bagażu.

9. Zabrania się wnoszenia na teren Targów przedmiotów i substancji niebezpiecznych m.in. noży, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, pałek teleskopowych itp. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca na teren Targów wnosi lub posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty, służby Organizatora mają prawo do sprawdzenia odzieży, zawartości torebki, plecaka, bagażu oraz wylegitymowania danej osoby w celu niezbędnego ustalenia jej tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także żądania opuszczenia przez nią Targów lub zatrzymania jej w celu niezwłocznego przekazania Policji.

10. Podczas zwiedzania Targów należy stosować się do uwag i zaleceń przedstawicieli Organizatora.
International Center of Events II Sp. z o.o. ul. Gierdziejewskiego7/25A 02-495 Warszawa +48 22 2993459
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000579925| REGON 0000579925 | NIP 5223040588 |

11. Uczestnictwo w Targów jest dobrowolne, a wejście na ich teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Targów oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.

12. Na terenie Targów obowiązuje zakaz całkowity palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, jak również zakaz wprowadzania zwierząt.

13. Na Targów nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wskazuje na zażycie narkotyków, alkoholu lub innych substancji odurzających.

14. Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Targów lub niedostosowania się przez Zwiedzającego do obowiązujących na terenie Targów przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.

15. Zwiedzający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku ze zwiedzaniem Targów.

16. Organizator nie ponosi wobec Zwiedzającego żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Zwiedzającego na terenie Targów, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Zwiedzającemu na terenie Targów przez osobę trzecią.

17. Na podstawie 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta która mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi poza przypadkiem odwołania Targów.

18. Program Targów określony jest w agendach udostępnianych na stronie internetowej www.etradeshow.pl w zakładce Program. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Targów do momentu ich zakończenia.

19. Zmiana terminu lub miejsca Targów, ani zmiany w programie Targów, o których mowa powyżej, są dla Stron wiążące i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.

 

20. Reklamację dotyczącą organizacji lub przebiegu Targów Zwiedzający może złożyć Organizatorowi w terminie 14 dni od daty zwiedzania Targów, wyłącznie w formie pisemnej na adres:
International Center of Events II Sp. z o.o.
Dział Reklamacji,
02-495 Warszawa, ul. K. Gierdziejewskiego 7 lok. 25A.

21. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące
okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie
oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych
należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do
reklamacji należy także załączyć kopie biletów wstępu, których dotyczy reklamacja oraz kopię dowodu
zakupu tych biletów. Reklamacja winna być podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja
niespełniająca powyższych wymogów lub złożona po przekroczeniu zakreślonego terminu, może nie zostać
rozpatrzona. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA NA TARGACH W ZWIĄZKU Z COVID

obowiązujące na dzień 07.07.2020

 

 

TERENY WYSTAWIENNICZE

 • Dostosowanie nowego sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczej poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości 3 metrów.
 • Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.
 • W celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie targów wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online.
 • Wprowadzenie rejestracji online wystawców, mediów, odwiedzających.
 • Każda osoba przebywająca w przestrzeni wystawienniczej ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) oraz noszenia rękawiczek w przestrzeni wystawienniczej, o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
 • Organizator zapewni możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
 • Organizator zapewni odpowiednią ilość pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
 • Zrezygnowanie z roznoszenia ulotek i takich działań na terenie obiektów wystawienniczych, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi.

 

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 • Wprowadzenie wyłącznie sprzedaży biletów wstępu online na targi.
 • Wprowadzenie rejestracji wszystkich uczestników targów, w celu pozyskania danych osób przebywających na targach. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
 • Wejście na targi będzie tylko możliwe po okazaniu dokumentu wstępu oraz będzie dotyczyło wyłącznie osób uprawnionych tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe. Dokumenty będą weryfikowane w formie bezdotykowej.
 • Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia – jednej dla gości wchodzących na teren targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 • Zapewnienie bezpiecznej strefy dla gości oczekujących, wydzielenie stref kolejki na teren targów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tak aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 2 m.
 • Organizator zapewnia, że będzie weryfikował liczbę osób przebywających na terenie targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
 • Organizator zapewnia dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS oraz weryfikowanie w strefach wejścia, czy wchodzący mają na twarzy maseczkę i założone rękawiczki, jeśli będzie to nadal wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 • Organizator przygotuje specjalne zamknięte, zdezynfekowanie i odizolowane pomieszczenia dla osób z objawami infekcji. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.

 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów)

 • Punkty obsługi na targach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m.
 • Do pracy będą dopuszczeni jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 • Organizator przygotuje bezpieczna strefę kolejki do puntu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 2 metry.
 • Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
 • Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.

 

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 • Organizator dostosuje liczbę dostępnych miejsc siedzących na terenach targowych poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 2 metrów zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 • Organizator zobowiązuje Wystawców do zapewnienia na swoich stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących oraz wyda specjalne zalecenia wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).

 

PRZESTRZENIE GASTRONOMICZNE

 • Organizator zapewnia, że przestrzeń gastronomiczna będzie przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach. Przestrzeń dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 2 metry.

 

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 • Serwis sprzątający otrzyma szczegółowy plan zachowania higieny oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp., zostanie przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenach targowych.
 • Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 • Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
 • Wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet oraz wprowadzenie kart kontrolnych, z częstotliwością serwisu co godzinę.

 

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 • Organizator będzie prowadził akcje informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych. Informacje o zasadach bezpieczeństwa oraz materiały edukacyjne zostaną umieszczone w widocznych miejscach na terenie targowym.
 • W czasie trwania targów zostanie uruchomiony alarmowy numeru telefonu, oznakowanie w widocznych miejscach informacji o tym numerze i zasadach korzystania.